Back to Top

Ogłoszenie

Dotyczy mieszkańców Lubska i Jasienia :    

     W związku z tym, że finansowanie wymiany wodomierzy nie jest możliwe z funduszu remontowego, o czym informowaliśmy Państwa podczas spotkań w miesiącu maju, ponieważ zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego remont  jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  od 01 lipca 2018 roku wprowadzamy dodatkowy składnik opłaty niezależnej od Spółdzielni – wymiana wodomierzy w wysokości 1,48 zł miesięcznie za jeden wodomierz.  

--------------------------------------------------

Dotyczy tylko mieszkańców Jasienia :

     Natomiast zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków spowodowała konieczność ustalenia nowej stawki opłaty abonamentowej.

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółdzielnia informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubsku, adres: ul. C.Norwida 8, 68-300 Lubsko, tel. 068 372 05 60,

b)  dane przetwarzane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, na podstawie prawnej: ustawy-Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku;

c)  dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i statutowych;

e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

f)  każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;

Będzie parking na Norwida !

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu na projekt z Budżetu Obywatelskiego na wykonanie parkingu przy ul. C.Norwida.
Dzięki Państwa zaangażowaniu w/w zadanie zostało przyjęte do realizacji.
Wyrażamy przekonanie, że można Państwa obdarzyć ogromnym zaufaniem i jednocześnie liczyć na Państwa inicjatywę i kreatywność dotyczącą zgłaszanych w przyszłości projektów oraz uczestnictwa w głosowaniu.

e-Czynsze coraz bliżej

Szanowni Państwo,
 
       Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku uprzejmie informuje, że od miesiąca luty 2018 roku udostępnia dla Państwa możliwość logowania się do systemu e-Czynsze.
 
       W sposób szybki, prosty i wygodny będziecie Państwo mieli możliwość wglądu w aktualne rozliczenia – salda dotyczącego posiadanego lokalu. Rejestracja do systemu jest dobrowolna i nie ograniczona czasowo. Do systemu będą mogły się zalogować tylko osoby posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych.
 
       Osoby zainteresowane aktywowaniem bezpłatnej usługi e-Czynsze proszone są o zgłaszanie się wraz z dowodem tożsamości do biura Spółdzielni celem złożenia formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w biurze Spółdzielni.
 

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku zwraca się do Państwa z prośbą o segregowanie śmieci oraz o zgniatanie opakowań kartonowych i butelek plastikowych.
Ponadto prosimy o zwracanie uwagi obcym osobom wyrzucającym śmieci do pojemników Spółdzielni oraz o informowanie Administracji Spółdzielni o takich przypadkach podając np. numer rejestracyjny samochodu, zrobione zdjęcie lub imię i nazwisko. Zapewniamy dyskrecję.
Działajac razem Zarząd Spółdzielni będzie czynił starania żebyście Państwo mniej płacili za wywóz śmieci, w przeciwnym przypadku to mieszkańcy Spółdzielni będą ponosili coraz większe koszty wywozu nieczystości stałych.
Segregujmy i pilnujmy wyrzucania śmieci, a mniej za nie zapłacimy. To są nasze pieniadze ! R a z e m możemy zrobić więcej !

Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lubsku

Strona 11 z 12