OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Spółdzielnia informuje, że:

a) administratorem danych osobowych jest Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubsku, adres: ul. C.Norwida 8, 68-300 Lubsko, tel. 068 372 05 60,

b)  dane przetwarzane są w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, na podstawie prawnej: ustawy-Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku;

c)  dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;

d)  dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych i statutowych;

e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

f)  każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych;