Dotyczy mieszkańców Lubska i Jasienia :    

     W związku z tym, że finansowanie wymiany wodomierzy nie jest możliwe z funduszu remontowego, o czym informowaliśmy Państwa podczas spotkań w miesiącu maju, ponieważ zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego remont  jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym  robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,  od 01 lipca 2018 roku wprowadzamy dodatkowy składnik opłaty niezależnej od Spółdzielni – wymiana wodomierzy w wysokości 1,48 zł miesięcznie za jeden wodomierz.  

--------------------------------------------------

Dotyczy tylko mieszkańców Jasienia :

     Natomiast zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków spowodowała konieczność ustalenia nowej stawki opłaty abonamentowej.