Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku informuje, że obowiązująca regulacja wprowadzona

art.90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2020r. poz. 586), iż jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o sześć ( 6 ) tygodni od dnia odwołania tego stanu.